Regulamin

Data publikacji: 17.10.2016

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2018

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www.sklepwelniany.pl realizuje Marlena Wojtasiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak z siedzibą w Warszawie (03-287), ul. Skarbka z Gór 116 lok. A3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7971915349.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail poczta@sklepwelniany.pl

§ 1 Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.2 Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepwelniany.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
1.3 Sprzedawca – firma Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak.
1.4 Klient – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
1.5 Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.
1.7 Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
1.8 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.9 Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
1.10 Dostawca – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta: Poczta Polska lub InPost.

§ 2 Zamówienia

2.1 W formularzu zamówienia klient określa rodzaj zamawianych towarów, ich ilość oraz formę dostawy (odbiór osobisty, przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomat InPost).

2.2 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu.

2.3 Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia na stronie Koszyka guzika „Zamawiam”, jest to jednocześnie moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

2.4 Potwierdzenie złożenia zamówienia (wraz z numerem konta do wpłaty za zamówienia płatne z góry) zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

2.5 Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

2.6 W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji wystawienia faktury, klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane. Faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało zamówienie. Faktura jest dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia i zgodnie z prawem nie jest wymagany na niej podpis wystawiającego.

§ 3 Płatności i dostawa

3.1 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej www.sklepwelniany.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Koszty dostawy:

Płatność z góry:

Kurier Pocztex – 12 zł

Paczkomat Inpost: 11 zł

Płatność przy odbiorze:

Kurier Pocztex – 16 zł

Odbiór osobisty: 0 zł

3.3 Płatność za zamówiony towar z góry może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu. Numer konta bankowego zostaje podany przez sprzedawcę klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu przez niego zamówienia. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

3.4 W przypadku braku płatności z góry w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość i jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

3.5 W przypadku wyboru odbioru osobistego klient jest zobowiązany do odbioru paczki w ciągu kolejnych 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru w tym terminie umowa sprzedaży wygasa.

3.6 W przypadku wyboru dostawy w formie Paczkomatu Inpost, klient jest zobowiązany podać numer i adres wybranego przez siebie Paczkomatu w formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej informacji, sprzedający wybiera Paczkomat tożsamy lub możliwie najbliższy podanemu przez kupującego kodowi pocztowemu w formularzu zamówienia.

3.7 W przypadku wyboru płatności z góry za pośrednictwem Paczkomatu, klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę i jednocześnie ją opłacić w terminie 3 dni  od momentu otrzymania powiadomienia SMS-em i e-mailem z informacją, że paczka oczekuje na odbiór oraz kodem odbioru potrzebnym do odebrania przesyłki.  Po upływie tego terminu klient może odebrać i opłacić przesyłkę w najbliższym Oddziale InPost przez 11 dni. W przypadku braku odbioru przesyłki umowa sprzedaży zostanie rozwiązana, a klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi z faktu nieodebrania przez niego przesyłki.

3.8 Paczki z zamówieniami są nadawane za pośrednictwem dostawcy w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto lub w ciągu pięciu dni od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).  Dni liczone są od następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie świąteczno-urlopowym.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie, podając w nim konto, na który mają zostać zwrócone płatności.
4.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
4.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o całościowym odstąpieniu od umowy zwraca klientowi wszelkie dokonane płatności na nr konta podanego w oświadczeniu.
4.4 W przypadku, gdy klient odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamawianego towaru, to w tym przypadku sprzedający zwraca klientowi płatność jedynie za zakupiony towar – nie zwraca kosztów dostawy.
4.5 Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4.6 Klient może dostarczyć osobiście zwracany towar w godzinach pracy sklepu stacjonarnego pod podanym w niniejszym regulaminie adresem, lub może dostarczyć go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem.
4.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 5 Reklamacja i gwarancja

5.1 Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
5.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedającego towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
5.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy.
5.4 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
5.5 Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
5.6 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sprzedającego.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu będą miały zapisy regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez klienta.